Stanovy Mensy Česko

Čl. I. Charakteristika Mensy Česko, název a sídlo

 1. Mensa Česko je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým a neziskovým spolkem fyzických osob splňujících podmínky pro vznik členství. Sídlo spolku je Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 – Řepy. Mensa Česko vyvíjí činnost na celém území České republiky. 
 2. Mensa Česko je pobočným spolkem mezinárodní organizace Mensa International.
 3. Rozhodným právem pro Mensu Česko je právo České republiky.

Čl. II. Vztah Mensy Česko k Mense International

 1. Mensa Česko je součástí mezinárodní organizace Mensa International, sdružující osoby, které v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy dosáhly výsledku v pásmu horních dvou procent populace. 
 2. Mensa Česko dodržuje stanovy a rozhodnutí Mensy International (dále „MI“) s výjimkou případu, že by některé ustanovení stanov bylo v rozporu s právním řádem České republiky.
 3. Mensa Česko používá názvu „Mensa“ a znaku Mensy v souladu se stanovami MI a se souhlasem MI a společnosti Mensa International Limited (dále „MIL“), která je vlastníkem jména i znaku. Mensa Česko se podílí na financování MI v souladu se zásadami schválenými Mezinárodní radou (IBD).

Čl. III. Účel a činnost Mensy Česko

 1. Cílem Mensy Česko (dále „Mensa“) je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. 
 2. Mensa vytváří fórum pro intelektuální výměnu mezi svými členy a příznivci. Její činnost sestává zejména z výměny názorů prostřednictvím přednášek, diskusí, časopisů, zájmových skupin a místních, regionálních, národních a mezinárodních setkání, konferencí, seminářů, exkurzí, podpory rozvoje talentu a nadání a podpory výzkumu zaměřeného na inteligenci a Mensu, ať již uvnitř Mensy, či mimo ni. Zvláštní pozornost věnuje Mensa podpoře rozvoje talentu a nadání dětí a mládeže, a to jak pořádáním akcí zaměřených na tuto věkovou skupinu, tak především dlouhodobou systematickou péčí o ni, o volný čas dětí a mládeže a rozvoj a zkvalitňování nabídky činností a vzdělávání.  
 3. Inteligence má být využívána ve prospěch lidstva. Cílem Mensy není tudíž nic, co by mohlo být proti zájmům lidstva. K naplnění těchto cílů Mensa může vydávat publikace či realizovat další vedlejší činnost. 
 4. Mensa sestává z členů, kteří reprezentují mnoho různých názorů. Proto Mensa jako organizace nekoná žádné politické akce, neuzavírá žádné ideologické, filozofické, politické či náboženské svazky ani se k otázkám tohoto druhu nevyjadřuje.

Čl. IV. Členství

 1. Vznik členství
  1.1. Členy Mensy se mohou stát osoby, které v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem a řádně provedeném pod příslušným dohledem dosáhly výsledku v pásmu horních dvou procent celkové populace, pokud jsou občany České republiky nebo mají v České republice bydliště či zaměstnání a nejsou členy jiné národní Mensy či přímými členy MI. Pro členství není nutno splňovat žádná další kvalifikační kritéria.
 2. Zánik členství
   2.1. Členství zaniká vystoupením, vyloučením nebo nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu.
 3. Práva a povinnosti členů
   3.1. Všichni členové mají stejná práva.
 4. Seznam členů je veden v elektronické formě a není veřejně dostupný, je dostupný členům Mensy. Zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku jsou vedeny pověřenou osobou.
 5. Členové Mensy neručí za případné dluhy Mensy.

Čl. V. Organizace Mensy

 1. Orgány Mensy jsou Valná hromada, Rada Mensy a Kontrolní komise a Ombudsman. Funkční období volených a jmenovaných orgánů Mensy, tj Rady Mensy, Kontrolní komise a Ombudsmana je tři roky a začíná vždy 1. července v roce voleb. Výkon všech funkcí v orgánech Mensy je dobrovolný, za jejich vykonávání nenáleží odměna. Členové orgánů musí být zletilí a musí být řádnými členy Mensy. Členům orgánů budou hrazeny přiměřené a nezbytné náklady spojené s výkonem funkce.
 2. Valná hromada
  2.1. Nejvyšším orgánem Mensy je Valná hromada. Výroční jednání Valné hromady se koná jedenkrát ročně nejpozději do 15. června. Datum a místo konání Valné hromady stanoví Rada Mensy, členům je oznámeno prostřednictvím časopisu Mensa nebo jiným způsobem nejméně čtyři týdny předem. 
   2.2. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. V případě, že počet přítomných členů na Valné hromadě nedosáhne 20 %, může Valná hromada přijímat pouze usnesení, která byla všem členům předložena nejméně dva týdny předem a o kterých jim bylo umožněno hlasování s použitím technických prostředků. Hlasovací lístky došlé poštou či elektronicky a hlasovací lístky odevzdané na Valné hromadě osobně se sčítají.
   2.3. Na programu výročního jednání Valné hromady je vždy zpráva o činnosti Mensy a Rady Mensy včetně zprávy o hospodaření Mensy a zpráva Kontrolní komise. V roce voleb jsou na programu i volby.
   2.4. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou účastníků hlasování.
   2.5. Rada Mensy může svolat mimořádné jednání Valné hromady z vlastního rozhodnutí. Pokud o to požádá alespoň jedna třetina všech členů nebo nadpoloviční většina předsedů místních skupin, je Rada Mensy povinna mimořádné jednání Valné hromady svolat tak, aby proběhlo nejpozději do osmi týdnů. Konání mimořádné Valné hromady se oznamuje členům stejně jako konání výroční Valné hromady. Iniciátoři svolání mimořádného jednání Valné hromady jsou povinni Radu Mensy informovat o důvodech a jsou povinni formulovat návrh, který má být předložen členům k rozhodnutí. Rada Mensy je pak v takovém případě povinna o návrhu informovat všechny ostatní členy a umožnit jim hlasování výše uvedeným způsobem.
 3. Rada Mensy
   3.1. Statutárním orgánem Mensy je Rada Mensy (dále jen Rada). Rada je kolektivním orgánem. Rada má minimálně devět členů, volených dle bodu VI. Počet členů Rady pro příští funkční období stanoví před volbami předcházející Rada, pokud si toto právo nevyhradí Valná hromada.
   3.2. Rada se skládá z předsedy, voleného přímou volbou, místopředsedů a členů Rady.
   3.3. Místopředsedy volí Rada z členů Rady.
   3.4. Za Mensu jedná předseda nebo některý z místopředsedů. Písemné smlouvy či jiné právní dokumenty uzavírané jménem Mensy se stávají závaznými, jsou-li podepsány předsedou a místopředsedou či dvěma místopředsedy.
   3.5. Členem Rady je automaticky předchozí předseda, pokud je nadále řádným členem Mensy a s členstvím v Radě souhlasí.
   3.6. Funkce člena Rady zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo z jiných důvodů stanovených zákonem. Odvolán může být vyslovením nedůvěry většinou hlasů na Valné hromadě nebo z důvodu porušování stanov, zneužití funkce či zanedbání povinností vyplývajících z funkce dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Rady. Odvolán může být pouze v případě, že mu byla poskytnuta možnost otevřeného a nestranného slyšení. Předseda může být odvolán pouze valnou hromadou.
   3.7. Rada může v případě potřeby ze svých členů zvolit další funkcionáře zodpovědné za konkrétní oblast činnosti.
   3.8. Na uvolněné místo člena Rady může Rada kooptovat některého z členů Mensy. Funkční období v těchto případech končí ve stejný den jako funkční období Rady.
   3.9. Do působnosti Rady patří zejména řízení hospodaření Mensy a vedení související dokumentace, vyřizování oficiální korespondence, podpora vzniku nových místních skupin, vedení seznamu členů Mensy, vedení archivu obsahujícího zásadní dokumenty včetně dokumentů vyžadovaných MI.
   3.10. Rada nebo pověřený člen Rady může jmenovat členy Mensy do dalších funkcí, a to na období nepřesahující funkční období Rady o více než šest měsíců. Jmenovaný funkcionář může být odvolán členem Rady, který jej jmenoval (nebo se stejným pověřením), anebo Radou.
   3.11. Pro zajištění vybraných agend může Rada využít zaměstnance či poskytování služeb jinými osobami. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává předseda, nestanoví-li Rada jinak.
   3.12. Řádné zasedání Rady se koná minimálně čtyřikrát ročně. Mimořádné zasedání může svolat předseda. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Rady nebo jedna třetina předsedů místních skupin, předseda je povinen zasedání svolat nejpozději do tří týdnů. Pozvánky na mimořádné zasedání musí být rozeslány minimálně 14 dnů přede dnem zasedání.
   3.13. Jednání Rady řídí zpravidla předseda.
   3.14. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Rady. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Rady.
   3.15. O jednání Rady se vedou zápisy zahrnující projednávanou agendu a přijaté závěry.
   3.16. Je-li třeba vyřešit neodkladnou záležitost, může předseda vyhlásit hlasování mimo zasedání Rady v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování s využitím technických prostředků stanoví předseda.
 4. Předseda a místopředsedové
   4.1. Předseda je oficiálním reprezentantem Mensy, zastupuje Mensu při významných událostech, svolává zasedání Rady a zpravidla předsedá zasedáním Rady i Valné hromady. Předseda nebo jím jmenovaný zástupce reprezentují Mensu před orgány MI na jejich oficiálních akcích.
   4.2. První místopředseda pomáhá předsedovi a zastupuje ho v době jeho nepřítomnosti.
   4.3. Další místopředsedové plní tytéž funkce jako první místopředseda. Povinnosti předsedy vykonávají v době nepřítomnosti předsedy a prvního místopředsedy.
 5. Kontrolní komise
   5.1. Kontrolní komise: dohlíží na činnost a hospodaření Mensy,
   5.2. Členové Kontrolní komise jsou voleni dle odstavce VI. Volby. Kontrolní komise má tři členy.
   5.3. Předsedu Kontrolní komise si volí Kontrolní komise ze svých členů.
   5.4. Předseda Kontrolní komise: svolává a řídí jednání Kontrolní komise (prezenční i elektronická)
 6. Pravidla spolupráce Rady a Kontrolní komise
   6.1. Pokud Kontrolní komise předá Radě k řešení podnět vyplývající z práce komise, je Rada povinna tento podnět projednat bez zbytečného odkladu.
 7. Ombudsman
   7.1. Rada na svém prvním zasedání po volbách jmenuje z řad zletilých členů Mensy Ombudsmana. Ombudsman nesmí být členem Rady ani Kontrolní komise. Jeho funkční období je stejné jako období Rady. Ombudsman může být odvolán Valnou hromadou nebo Radou, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Rady. 
   7.2. Úkolem Ombudsmana je snaha o řešení jemu předložených sporů, k tomu shromažďuje fakta a záznamy týkající se sporů v rámci Mensy ČR, pořádá slyšení, která považuje za vhodná, a vydává zjištění a závěry. Při těchto činnostech může Ombudsman plně spolupracovat se všemi členy Mensy ČR; neochota polupracovat s Ombudsmanem může vést k sankcím dle článku IV, 3.7. Ombudsman podává svá zjištění a závěry všem zúčastněným stranám a Radě a může doporučit sankce nebo jiná nápravná opatření. Na žádost všech stran sporu může Ombudsman jednat jako rozhodce. Pokud se všechny strany dohodly na rozhodčím řízení, je pro ně rozhodčí rozhodnutí závazné. 
   7.3. Ombudsman spolupracuje s mezinárodním ombudsmanem.

Čl. VI. Volby

 1. Nejpozději 10. prosince roku před rokem konání voleb jmenuje Rada předsedu a čtyři členy Volební komise. Členové Volební komise nesmějí být členy stávající Rady ani kandidáty na volby do příští Rady, členy Kontrolní komise ani kandidáty do Kontrolní komise.
 2. Volební komise zodpovídá za řádný průběh voleb, zejména pak za vyhlášení voleb v určeném termínu, za vypracování a zveřejnění pravidel, která nesmějí být v rozporu s těmito stanovami, za vytištění a rozeslání hlasovacích lístků, za včasné a řádné informování všech členů, za rovné podmínky pro všechny kandidáty, za sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb. Je oprávněna přijímat opatření a vydávat pokyny jmenovitě neuvedené v těchto stanovách, bude-li to pro řádný průběh voleb účelné, nejsou-li tyto v rozporu s těmito stanovami.
 3. Volební komise vyzve nejpozději do konce roku předcházejícího volbám členy Mensy, aby písemně navrhli kandidáty na funkce předsedy, členů Rady a členů Kontrolní komise. Na odeslání těchto návrhů poskytne členům minimálně čtyři týdny. Tato výzva musí obsahovat, kde a dokdy budou nominace přijímány.
 4. Členové Mensy mohou navrhnout k volbě kteréhokoliv zletilého řádného člena či členy Mensy.
 5. Volební komise si vyžádá od navrhovaných kandidátů do určeného data písemný souhlas s kandidaturou a zároveň je informuje o možnosti odevzdat volební proslov, jehož maximální délku Volební komise stanoví. Neodevzdá-li kandidát do určeného data svůj souhlas, má se za to, že s kandidaturou nesouhlasí. Kandidát ke dni přijetí kandidatury nesmí mít vůči Mense nevyrovnané závazky.
 6. Komise zajistí rozeslání hlasovacích lístků všem členům tak, aby je obdrželi nejpozději čtyři týdny před datem konání Valné hromady, na níž lze tyto hlasovací lístky odevzdat, současně se základními údaji o kandidátech, s jejich volebními proslovy a s informací o místě a datu konání Valné hromady. Pořadí kandidátů na hlasovacím lístku určí Volební komise losem. Zároveň komise členy seznámí s volebními pravidly a dalšími pokyny, které považuje za vhodné. Hlasovací lístky i uvedené informace jim mohou být zasílány přímo nebo prostřednictvím časopisu Mensa. 
 7. Členové mohou hlasovací lístky odeslat podle pokynů Volební komise nebo je odevzdat do určené hodiny v den a na místě konání Valné hromady. Volební komise může umožnit členům odeslání hlasovacího lístku s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování s využitím technických prostředků stanoví Volební komise.
 8. Volby se konají formou přímého, rovného a tajného hlasování.
 9. Sčítání hlasů provádí Volební komise. Při sčítání musí být přítomna většina členů komise. Každý kandidát má právo prostřednictvím svého zástupce dohlížet na sčítání hlasů.
 10. Výsledky voleb vyhlašuje předseda Volební komise nebo jím pověřený člen Volební komise přímo na Valné hromadě a zajistí jejich publikaci v následujícím čísle časopisu Mensa. Dále informuje Radu, všechny kandidáty a kancelář MI nejpozději jeden měsíc po vyhlášení výsledku voleb.
 11. Kandiduje-li na jednu funkci jediný kandidát, Volební komise vyhlásí tohoto kandidáta zvoleným. V ostatních případech jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 12. Pro volby dalších orgánů Mensy se použijí přiměřeně pravidla pro volbu Rady.

Čl. VII. Místní a zájmové skupiny

 1. Místní skupiny
   1.1. Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit Místní skupinu. Na stejném území může působit pouze jedna Místní skupina.
   1.2. Zároveň s udělením souhlasu Rada jmenuje provizorního předsedu Místní skupiny a stanoví oblast působnosti Místní skupiny. Vznik Místní skupiny oznámí v časopise Mensa.
   1.3. Do tří měsíců po založení Místní skupiny musí proběhnout valná hromada Místní skupiny spojená s volbou předsedy a místopředsedy. Rada stanoví pravidla pro valné hromady Místních skupin, která zaručí přímé, rovné a tajné hlasování všem členům Místní skupiny.
   1.4. Každý člen Mensy má právo zvolit si Místní skupinu, které bude členem. Pokud tak neučiní, stává se automaticky členem Místní skupiny podle místa bydliště.
   1.5. Předseda Místní skupiny zodpovídá za přenos informací mezi Radou Mensy a Místní skupinou.
   1.6. Místní skupina nesmí používat název „Mensa“, logo Mensy a registrovaný symbol „M“ bez souhlasu Rady.
   1.7. Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme Místní skupina, kromě případů, kdy tak Místní skupina učinila s písemným souhlasem Rady.
 2. Zájmové skupiny
   2.1. Tři nebo více členů Mensy mohou vytvořit zájmovou skupinu (SIG) za účelem rozvíjení a pěstování svého zájmu. Název SIGu podléhá schválení Radou. SIG nesmí používat název „Mensa“, logo Mensy a registrovaný symbol „M“ bez souhlasu Rady.
   2.2. Členem SIGu se může stát pouze řádný člen Mensy, a to bez jakéhokoli omezení. Členem SIGu se může stát i člen jiné národní Mensy nebo přímý člen MI.
   2.3. O struktuře, řízení, způsobu fungování a činnosti SIGu rozhodují jeho členové, nic z toho však nesmí odporovat stanovám Mensy.
   2.4. Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy tak SIG učinil s písemným souhlasem Rady.
     

Čl. VIII. Hospodaření

 1. Finanční zdroje Mensy tvoří zejména:
   1.1. členské příspěvky

Čl. IX. Změny a doplňky stanov

 1. Tyto stanovy mohou být změněny či doplněny korespondenčním hlasováním členů, hlasováním s využitím technických prostředků nebo na Valné hromadě s možností současného korespondenčního hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Podmínky hlasování s využitím technických prostředků stanoví Rada.
 2. Navrhované změny či doplňky nabývají platnosti, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina těch, kdo se hlasování zúčastnili.
 3. Návrh na změnu stanov podává Rada nebo minimálně jedna čtvrtina členů nebo nadpoloviční většina předsedů Místních skupin.
 4. Každá navrhovaná změna musí být schválena úředníkem MI pro přezkoumání stanov před tím, než bude předložena členům k hlasování.

Čl. X. Zrušení Mensy

 1. Mensa se zruší:
  1.1. rozhodnutím valné hromady svolané za tímto účelem, pokud pro její zrušení hlasuje minimálně dvoutřetinová většina hlasujících,
 2. V případě zrušení jmenuje Valná hromada likvidátora. Dojde-li ke zrušení podle odst. b), jmenuje likvidátora Rada, a to pouze tehdy, pokud tak neučinila IBD.
 3. Likvidátor navrhne nejvýhodnější způsob likvidace, který podléhá schválení dosavadní Radou a je v souladu s právními předpisy, nejdříve však zajistí vyrovnání všech závazků Mensy.
 4. Rada předá veškerou dokumentaci o testech a členství společnosti MIL.
 5. Rada zajistí převod všech práv spojených se jménem a logem Mensy zpět na MIL.
 6. Případný likvidační přebytek majetku Mensy bude převeden do majetku organizací zabývajících se činností ve prospěch nadaných dětí.

Čl. XI. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti dne 11. 6. 2023.